Waarde-belegging ? / Value-investing ?

Wat is fundamenteel beleggen en wat is waarde-beleggen?

(What is value-investing? – English translation below)

Vandaag kregen wij een interessant stuk te lezen. Het is de kwartaalbrief van Pure Value Captital de zij naar hun deelnemers sturen om ze op de hoogte te houden van wat er met hun geld gebeurt. Voordat we op de cijfers ingaan wil ik eerst even uitleggen wat algemeen wordt aangenomen wat waarde- aandelen zijn. Volgens de meest gebruikte definitie is een waarde aandeel: Een aandeel dat aan een prijs wordt verhandeld die lager ligt dan zijn fundamentele waarde en dat dus door een waarde-belegger als ondergewaardeerd wordt beschouwd. Deze aandelen hebben meestal een hoog dividendrendement, een lage koers-boekwaarde en/of een lage koers-winstverhouding. Met andere woorden, aandelen die goedkoop zijn. Aandelen die, volgens de experts, meer waard zijn dan de koers nu weergeeft.  

Wij, bij the-wiseguy.com, hebben een andere mening van wat een waarde aandeel is. Wij hebben een ander woord daarvoor en noemen dat een Wiseguy. Wij geloven dat een aandeel dat minimaal 5 jaar 50% per jaar stijgt per definitie een waarde-aandeel is. Want waar zij de fout in gaan is dat de waarde van een aandeel of nog beter de waarde van een bedrijf niet de waarde die het nu op dit moment vertegenwoordigd maar dat de aandelenkoers de toekomstige verwachting is van wat een bedrijf over een bepaalde periode waard zal zijn.

Er kan nog zoveel waarde in een bedrijf zitten als het in de verkeerde branche zit of een verkeerde strategie heeft zal deze waarde er nooit uitkomen. En wie bepaald die waarde? De accountant (die betaalt wordt door het bedrijf)?  De bank (die eerst zelf geld moet verdienen)? Waarde op papier kan worden gemanipuleerd. De prijs van een aandeel is in de basis gewoon vraag en aanbod. Als meer mensen geloven dat een bedrijf meer waard is zal de koers stijgen en als de meerderheid denk dat het bedrijf het niet waard is zal de koers dalen. Voor wie hier aan twijfelt is hier de definitie van een aandelenkoers op wikipedia klik hier! Daarom kijken wij alleen naar de grafiek om te bepalen wat een bedrijf waard is. Het koersverloop van de waarde van het aandeel wordt weergegeven in een grafiek. Die verteld het ware verhaal van wat de waarde tot nu toe is. En daaruit denken wij te weten wat er de afgelopen 5 jaar is gebeurt. De rest is allemaal aanname en hypothese. Als ik een glazen bol had zou ik het je vertellen maar die heb ik niet, die heeft niemand. dus je kan nog zoveel studies erop loslaten, er is niemand die het zeker weet. Dat noemen wij een fundamentele waarheid. Het is 1 van de weinige gegevens die wij zeker weten. De aandelenkoers is de verhouding tussen vraag en aanbod. Dat is het tweede fundament. Dus terug naar onze wiseguys. Dat zijn de 50%/5y aandelen.  Als de waarde van een bepaald aandeel 5 jaar lang met 50% per jaar stijgt noemen wij dat een fundamenteel aandeel van waarde (een Wiseguy op onze website).

Tot zover de theorie. Nu de praktijk. In hun kwartaalbericht proberen ze hun beleggingen te verschonen door te beredeneren dat de koers-winstverhouding van de bedrijven waar zij in beleggen gedaald is met bijna 50% (tot 0,44) en dat dit daarom een goede tijd is om in te stappen. Met andere woorden meer middelen over te maken naar het fonds zodat zij kunnen blijven doen wat ze deden (Einstein – “definitie van krankzinnigheid”). Daarna bespreken ze de performance van het fonds. In 2020 is het rendement op investering tot nu toe – 24,9%. Met andere woorden ze zijn een kwart van hun vermogen verloren. Onze trouwe lezers weten dat wij 35% in de plus al hebben gehaald en we zijn nu hard op weg naar 40%. Je kan al onze rendementen vinden onder het kopje performance (ROI) of door hier te klikken. Voor de volledigheid is hier de link naar Pure Value Capital. En we hebben een belangrijke passage uit hun uitgave hieronder gezet. Ten slotte: En omdat wij het niet kunnen laten hierbij nog een keer onze definitie van een fundamentele waarde-belegging: “Een aandeel wat minimaal 5 jaar heeft bewezen de verkoopprijs met ten minste 50% te doen toenemen”.


What is fundamental investing and what is value investing?

Today we got an interesting piece to read. It is the quarterly letter from Pure Value Captital they send to their participants to keep them informed of what is happening with their money. Before we get into the numbers, let me first explain what is generally assumed to be value investing. According to the most commonly used definition, a value stock is: A share that is traded at a price that is lower than its fundamental value and is therefore considered undervalued by a value investor. These shares usually have a high dividend yield, a low price-to-book ratio and / or a low price-to-earnings ratio. In other words, stocks that are cheap. Stocks that, according to the experts, are worth more than the price now shows.

We at the-wiseguy.com have a different view of what a value investing is. We have another word for that. We call it “a Wiseguy”. We believe that a share that rises 50% per year for at least 5 years is by definition a value share. Because what they go wrong is that the value of a stock or even better the value of a company is not the value it currently represents but that the share price is the future expectation of what a company will be worth over a period of time to be.

There can still be so much value in a company if it is in the wrong industry or has the wrong strategy, this value will never come out. And who determines that value? The accountant (who pays for the company)? The bank (which must first earn money itself)? Value on paper can be manipulated.
The price of a share is basically supply and demand. If more people believe that a company is worth more, the price will go up and if the majority think the company is not worth it, the price will go down. For those who doubt this, here is the definition of a share price on wikipedia click here! That is why we only look at the graph to determine what a company is worth. The price trend of the value of the share is shown in a graph. It tells the true story of what the value is so far. And we think that we know what has happened in the past 5 years. The rest are all assumption and hypothesis. If I could tell the future I would tell you but I don’t know, nobody knows. So you can add so many studies to it, no one is sure.
We call this a fundamental truth. It is one of the few data that we know for sure. The share price is the relationship between supply and demand. That is the second foundation. So back to our wiseguys. Those are the 50% / 5y shares. If the value of a certain share increases by 50% per year for 5 years, we call this a fundamental share of value (a Wiseguy on our website).

So much for the theory. Now practice. In their quarterly report, they try to change their investments by arguing that the price-earnings ratio of the companies they invest in has fallen by almost 50% (to 0.44) and that this is therefore a good time to enter. In other words, transfer more funds to the fund so that they can continue doing what they did (Einstein – “definition of insanity”). Then they discuss the fund’s performance. In 2020, the return on investment so far is – 24.9%. In other words, they have lost a quarter of their assets. Our loyal readers know that we have already achieved 35% in the plus and we are now well on the way to 40%. You can find all our returns under the heading performance (ROI) or by clicking here. For completeness, here is the link to Pure Value Capital. And we’ve put an important passage from their release below. Finally: And because we cannot resist our definition of a fundamental value investment: “A share that has proven for at least 5 years to increase the sales price by at least 50%”.
Pure Value Capital ( QU 21-05-2020) (page 6):

“He, the investor, must deal in values, not in price movements.

We weten dat de gemiddelde belegger de rendementen van fondsen en aandelenmarkten achter na loopt, hierdoor systematisch hoog koopt en laag verkoopt en bijgevolg minrendementen van 2% tot 3% per jaar realiseert. Om deze ondermaatse rendementen te voorkomen, communiceren we als Pure Value Capital steevast in termen van waarderingen, meer bepaald in termen van de koers-boekwaarde van de modelportefeuille. Met een koers-boekwaarde van 0,44 bevinden we ons thans op hetzelfde niveau als tijdens de Europese schuldencrisis van 2011-2012. Een herstel richting 0,7 keer de boekwaarde – hoogstwaarschijnlijk gespreid over diverse jaren gegeven de huidige situatie – impliceert een stijging van 59% bij constante boekwaarden, een relatief conservatieve assumptie.

Koers-boekwaarde  
30/09/20160,7028/09/20180,75
30/12/20160,7531/12/20180,57
31/03/20170,8529/03/20190,70
30/06/20170,8928/06/20190,67
30/09/20170,9130/09/20190,59
29/12/20170,9131/12/20190,70
29/03/20180,7931/03/20200,41
29/06/20180,7420/05/20200,44
“Pure Value Capital – Fundamenteel veilig – kwartaalupdate 21 mei 2020 – QU 21-05-2020”

CHRISTOPHE DE WIT | PROF. DR. STEVEN DE KLERCK


Pure Value Capital ( QU 21-05-2020 (pagina 8): RELATIEVE PERFORMANCE OF THE PURE VALUE CAPITAL FUND.

Onderstaande grafiek toont de relatieve prestatie van het Pure Value Capital fonds ten opzichte van de standaard passieve waardeindices, telkens totale rendementen

Afbeelding met schermafbeelding

Automatisch gegenereerde beschrijving
“Pure Value Capital – Fundamenteel veilig – kwartaalupdate 21 mei 2020 – QU 21-05-2020”

CHRISTOPHE DE WIT | PROF. DR. STEVEN DE KLERCK


Over the Wiseguy

Stock trader, Owner and Administrator of "the-wiseguy.com". . . "TA is like surfing. You don't have to know a lot about het physics of tides to catch a good wave. You just have to be able to sense when it's happening and have the drive to act at the right time"

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.